Site-ul nostru folosește 🍪 cookies. Află mai multe.
Setări

Termeni și condiții

Condiții generale pentru utilizarea site-ului

OCN Credit Rapid a creat site-ul creditrapid.md pentru a informa toți utilizatorii săi despre produsele companiei. Prin accesarea site-ului și a materialelor informative din cadrul lui, Dvs confirmați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat termenii și condițiile expuse mai jos.

Tot conținutul site-ului: logo, texte, imagini, animații, materiale video, fotografii și alte materiale de pe site sunt proprietatea Credit Rapid SRL.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul din partea Credit Rapid SRL.

Credit Rapid nu a verificat majoritatea site-urilor sau legăturilor conectate la site-ul său și nu este responsabil de conținutul unei astfel de pagini web conectate. Credit Rapid nu poate garanta exactitatea informațiilor despre produsele sale pe site-urile altor terți la care se face trimitere pe site-ul creditrapid.md.

Model Contract Credit Auto
Model Contract Credit cu Gaj Auto
Model Contract Credit Fără Gaj
Cerere de Finanțare Persoane Fizice
Cerere de Finanțare Persoane Juridice
Regulament privind mecanismele de soluționare a pretențiilor
Regulament privind cadrul de administrare a activității Credit Rapid
Regulament privind prestarea serviciilor
Raport financiar
Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Această Notă de Informare privind protecția datelor cu caracter personal este concepută pentru a informa în mod succint clienții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturilor de care dispun și altor aspecte prevăzute de Legea nr. 133/2011 “privind protecția datelor cu caracter personal” și bunelor practici în domeniu.

Identitatea operatorului

Organizația de Creditare Nebancară ”Credit Rapid” Societate cu Răspundere Limitată (denumire prescurtată O.C.N. ''Credit Rapid'' S.R.L.), cu sediul în mun. Chișinău, str. Socoleni, nr.1, Cod Poștal – MD-2020, în continuare Operator de date, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 „privind protecția datelor cu caracter personal”.

Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în următoarele scopuri:

- Desfășurarea activității de creditare nebancară responsabilă (evaluarea bonității și reducerii riscului de credit, încheierea și executarea contractelor);

- În scop de prospectare comercială (marketing direct);

- Raportarea către autoritățile de supraveghere și control;

- Recuperarea creanțelor și/sau participarea în acțiuni civile/contravenționale/penale.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

În baza contractului sau acțiunilor realizate înaintea încheierii contractului, la cererea persoanei fizice, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, prenumele; IDNP; numărul și seria buletinului de identitate; numele, prenumele și IDNP-ul beneficiarului efectiv (dacă este cazul); valabilitatea buletinului de identitate; data, luna, anul nașterii; domiciliul/locul de trai; imaginea facială (cea conținută în buletinul de identitate); semnătura; datele bancare și datele din certificatul de înmatriculare a bunului gajat; date despre bunurile mobile/imobile; numărul de telefon mobil, numărul de telefon fix și/sau adresa de email; locul de muncă, profesia, număr de telefon și adresa angajatorului; situația economică și financiară (salariu, venituri, sursa veniturilor); situația familială (copii, soț/soție, persoane la întreținere, cea conținută în buletinul de identitate); expunerea politică și/sau funcția publică deținută (dacă este cazul); datele de contact ale persoanei de contact (nume, prenume, legătura dintre dumneavoastră și persoană, numere de telefon la care poate fi contactată).
Aceste date diferă, în funcție de produsele și serviciile oferite, precum și de scopurile prelucrării. Ele se vor utiliza la încheierea și executarea contractelor până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, după care se vor păstra pe un termen care nu depășește cerințele legale privind păstrarea și arhivarea actelor. Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea) în cazul în care nu s-a încheiat o relație contractuală cu dumneavoastră va fi realizată pe durata prevăzută de Legea nr. 308/2017 “cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului”.

Notă: Refuzul subiectului de date de a furniza categoriile de date stabilite sau indicarea unor informații neveridice și/sau eronate către operatorul de date, duce la imposibilitatea încheierii contractului și oferirii serviciilor respective.

În temeiul interesului legitim al operatorului vor fi prelucrate și stocate următoarele categorii de date: numărului și conținutul convorbirilor telefonice (durata de stocare: până la 3 luni din momentul colectării acestora, dacă legea nu prevede altfel).

În temeiul consimțământului subiectului de date, pentru prospectarea comercială și marketing direct, cum ar fi: numele și prenumele; număr de telefon; adresa de domiciliu și/sau de e-mail. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în scop de marketing direct sau prospectare comercială vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului. Cererea privitor la retragerea consimțământului poate fi depusă de către subiectul de date la adresa de e-mail: datepersonale@creditrapid.md sau la adresa juridică a operatorului de date.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă vizează ar putea fi transmise către autoritățile publice sau persoanele abilitate, din oficiu - în cazul obligației legale sau interesului legitim al operatorului, fie la solicitare, unei persoane fizice sau juridice, cu condiția existenței scopului, temeiului legal și a legăturii de cauzalitate dintre informația solicitată și datele ce vă vizează, cum ar fi, dar nu limitativ: organului de urmărire penală, privind cauza penală concretă; instanței de judecată, în scopul soluționării unei cauze aflate pe rol; organului fiscal și organului vamal; Serviciului de Informații și Securitate; Centrului Național Anticorupție; Autorității Naționale de Integritate; Notarilor publici / Operatorilor autorizați să efectueze înregistrări în Registrul garanțiilor reale mobiliare; Comisiei Naționale a Pieței Financiare; Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; Serviciului privind Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului; Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței; Executorilor judecătorești, în temeiul și în limitele prevăzute de documentele executorii; partenerilor contractuali (instituții bancare corespondente, companii de asigurări, consultanți, avocați, notari, cenzori, auditori și alți parteneri ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise) implicați în executarea contractelor încheiate între ei și Credit Rapid; birourilor istoriilor de credit, în modul stabilit de Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit; moștenitorilor sau reprezentanților legali, precum și altor reprezentanți împuterniciți prin procură specială, eliberată în modul stabilit de lege, etc.

Drepturile subiectului de date cu caracter personal

Dreptul la informare - dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 133/2011 ”privind protecția datelor cu caracter personal”, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Dreptul de acces la date - dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri scrise, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate. În caz de prelucrare - informații referitoare la scopurile și categoriile de date, destinatarii, modul de prelucrare, consecințele juridice și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Dreptul de intervenție - constă în obținerea în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea informațiilor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii nr. 133/2011 ”privind protecția datelor cu caracter personal”.

Dreptul de opoziție - dreptul de a se opune, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - posibilitatea de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate.

Accesul la justiție - constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate.

Datele de contact ale autorității de supraveghere:

Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr. 48, MD-2004
Tel: +373-22-820801; Fax: +373-22-820807; e-mail: centru@datepersonale.md.

Ofițerul de protecție a datelor din cadrul O.C.N. ''Credit Rapid'' S.R.L.:

Pentru întrebări adiționale privind regimului juridic al protecției datelor cu caracter personal sau pentru realizarea drepturilor enunțate, puteți contacta ofițerul de protecție a datelor prin email: datepersonale@creditrapid.md sau la adresa juridică a operatorului de date.

CONSIMȚĂMÂNT
cu privire la accesarea / verificarea / transmiterea datelor cu caracter personal

În calitate de subiect al datelor cu caracter personal și subiect al istoriei de credit înțeleg că datele mele personale vor fi prelucrate de către O.C.N. "Credit Rapid" S.R.L.

Înțeleg că verificarea datelor cu caracter personal este necesară la etapa înaintării cereri de finanțare pentru o singură dată, iar în caz de încheiere a contractului oricând, la necesitate, pentru toată perioada de executare a contractului, iar în acest sens operatorul de date este în drept să acceseze datele de la deținătorii sistemelor informaționale.

O.C.N. ”Credit Rapid” S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru verificarea veridicității informației din documentele prezentate de către mine, va transmite, accesa și verifica datele cu caracter personal, expunerea politică și alte informații, precum date ale beneficiarului efectiv (dacă este cazul), furnizate de către mine în cadrul cererii de finanțare, după cum urmează:

- din Registrul de Stat al Populației date precum: numele, prenumele, patronimic, IDNP, sex, numărul, seria și valabilitatea buletinului de identitate, data, luna, anul nașterii, domiciliul, locul nașterii, starea civilă, copiii, imaginea facială (cea conținută în buletinul de identitate), semnătura;

- din Registrul Bunurilor Imobile, precum: tipul bunului imobil, numărul cadastral, adresa, suprafața. construcțiile accesorii, proprietarii, cota parte de proprietate, contractele ce constituie temeiul înscrierii, interdicțiile aplicate asupra bunului imobil și sumele în limita cărora sunt aplicate, grevarea drepturilor patrimoniale și alte drepturi înregistrate, Creditorii și reprezentanții lor, cu datele de identificare, drepturile Creditorilor și data înregistrării acestora, termenul, condiția, suma în limita căreia s-a grevat;

- din Registrului Garanțiilor Reale Mobiliare, date precum: biroul registratorului/notarului, data, ora, numărul de înregistrare, înregistrarea efectivă, Creditorii și reprezentanții lor, numele și prenumele persoanei fizice / denumire persoanei juridice, IDNP/IDNO, data, luna, anul nașterii/ data înregistrării, domiciliul/sediul, numărul și seria actului de identitate al persoanei fizice (Creditor sau reprezentant al Creditorului), suma obligației garantate, scadența;

- din Registrul de Stat al Transporturilor, date precum: numărul, seria și valabilitatea certificatului de înmatriculare al autoturismului: numărul de înmatriculare, anul fabricației, titularul, IDNP-ul titularului, adresa, drepturi asupra vehiculului, marca, modelul, tipul vehiculului, tipul caroseriei, numărul de identificare al autovehiculul (VIN), numărul caroseriei (ataș), numărul șasiului, numărul motorului, data înmatriculării, interdicțiile/restricțiile aplicate, Creditorii și reprezentanții lor, datele lor de identificare, drepturile Creditorilor și data înregistrării acestora, Codul vehiculului în RST (IDNV).

În calitate de operator de date cu caracter personal, va prelucra datele cu caracter personal pentru prospectarea comercială în legătură cu ofertele și promoțiile O.C.N. "Credit Rapid" S.R.L.

În calitate de sursă de formare a istoriei de credit O.C.N. "Credit Rapid" S.R.L. înștiințează despre transmiterea datelor către următorul birou al istoriilor de credit:

- Biroul Istoriilor de Credit “Infodebit Credit Report” S.R.L. – IDNO 1017600009673, sediul: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 10, MD-2069.

Date de contact: tel. +373 22 829 727, e-mail: info@infodebit.md.

Declar pe proprie răspundere că am luat cunoștință cu Nota de Informare privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru mențiuni suplimentare sau dezacord vă rugăm să vă adresați către ofițerul de protecție a datelor, la datepersonale@creditrapid.md.

arrow=down
 1. Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul să obțină de la operator, la cerere, fără întârziere şi în mod gratuit:
  • a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, de asemenea informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
  • b) comunicarea, într-o formă inteligibilă şi într-un mod care nu necesită un echipament suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informații disponibile privind originea acestor date;
  • c) informații privind principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter personal;
  • d) informații cu privire la consecințele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru subiectul acestor date;
  • e) informații privind modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.
 2. În cazul în care datele cu caracter personal privind starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare ştiințifică, dacă nu există riscul de a se aduce atingere drepturilor subiectului datelor cu caracter personal şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri față de o anumită persoană, comunicarea informațiilor prevăzute la alin.1 se poate face într-un termen mai mare decât cel stabilit de Legea privind accesul la informație, în măsura în care aceasta ar putea afecta cercetarea sau rezultatul acesteia, dar nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. Subiectul datelor cu caracter personal trebuie să îşi dea consimțământul ca datele privind starea de sănătate să fie prelucrate în scop de cercetare ştiințifică, precum şi asupra posibilei amânări.
arrow=down
  Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul de a obține de la operator sau persoana împuternicită de către acesta, la cerere şi în mod gratuit:
  • a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine prezentei legi, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor;
  • b) notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operațiunile efectuate conform lit.a), exceptând cazurile când această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
arrow=down
 1. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care legea stabileşte altfel. Dacă opoziția este justificată, prelucrarea efectuată de operator nu mai poate viza aceste date.
 2. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate pentru prospectare comercială. Operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să informeze subiectul despre dreptul de a se opune unei astfel de lucrări înaintea dezvăluirii către terți a datelor sale cu caracter personal.
arrow=down
 1. Orice persoană are dreptul de a cere anularea, în totalitate sau parțală, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor şi libertăților sale, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul şi altele asemenea.
 2. Persoana poate fi supusă deciziei prevăzute la alin.1 în cazul în care:
  • a) decizia este autorizată de o lege care stabileşte măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al subiectului datelor cu caracter personal;
  • b) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția că cererea de încheiere sau de executare a contractului depusă de subiectul datelor cu caracter personal a fost satisfăcută.
arrow=down
  Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu cter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate drepturile şi resele garantate de prezenta lege are dreptul de a sesiza instanța de judecată ru repararea prejudiciilor materiale şi morale.