Termeni și condiții

Condiții generale pentru utilizarea site-ului

OCN Credit Rapid a creat site-ul creditrapid.md pentru a informa toți utilizatorii săi despre produsele companiei. Prin accesarea site-ului și a materialelor informative din cadrul lui, Dvs confirmați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat termenii și condițiile expuse mai jos.

Tot conținutul site-ului: logo, texte, imagini, animații, materiale video, fotografii și alte materiale de pe site sunt proprietatea Credit Rapid SRL.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul din partea Credit Rapid SRL.

Credit Rapid nu a verificat majoritatea site-urilor sau legăturilor conectate la site-ul său și nu este responsabil de conținutul unei astfel de pagini web conectate. Credit Rapid nu poate garanta exactitatea informațiilor despre produsele sale pe site-urile altor terți la care se face trimitere pe site-ul creditrapid.md.

Model Contract Credit Auto
Model Contract Credit cu Gaj Auto
Model Contract Credit Fără Gaj
Cerere de Finanțare Persoane Fizice
Cerere de Finanțare Persoane Juridice
Regulament privind mecanismele de soluționare a pretențiilor
Regulament privind cadrul de administrare a activității Credit Rapid
Regulament privind prestarea serviciilor
Datele cu caracter personal

Compania Credit Rapid prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 8 iulie 2011 “Privind protecția datelor cu caracter personal” și este înscrisă în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr.0000011-001.

Prelucrarea datelor cu caracter personal — orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Prin “date cu caracter personal” se înțelege orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

De regulă, Credit Rapid primește aceste informații atunci când solicitanții completează formularele de pe site, cererile de finanțare pe hârtie sau expediază informații pe e-mail, chat sau în cadrul discuțiilor la telefon.

Scopul prelucrării datelor personale

Credit Rapid prelucrează datele cu caracter personal în vederea analizei solicitărilor de finanțare, stabilirea bonității solicitanților de finanțare, pentru încheierea și executarea contractelor de credit, de gaj, de fidejusiune și pentru colectarea debitelor/recuperarea creanțelor, prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului, constituirea unei baze de date interne și utilizarea ei conform legii.

Datele cu Caracter personal sunt colectate și prelucrate în strictă conformitate cu prevederile legale și pot fi transmise către terți doar în baza consimțământului subiectului datelor personale, sau la solicitarea autorităților împuternicite prin lege care nu necesită consimțământul subiectului de date cu caracter personal (ex.: autorități judecătorești, poliție, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, etc.).

Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal nu va depăși perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate. Ulterior, după încheierea operațiunilor de prelucrare, Credit Rapid va arhiva aceste date pentru perioada de timp prevăzută de legislația în vigoare.

Orice persoană care accesează site-ul creditrapid.md și care oferă date cu caracter personal își manifestă acordul în mod expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

arrow=down
 1. Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul să obțină de la operator, la cerere, fără întârziere şi în mod gratuit:
  • a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, de asemenea informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
  • b) comunicarea, într-o formă inteligibilă şi într-un mod care nu necesită un echipament suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informații disponibile privind originea acestor date;
  • c) informații privind principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter personal;
  • d) informații cu privire la consecințele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru subiectul acestor date;
  • e) informații privind modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.
 2. În cazul în care datele cu caracter personal privind starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare ştiințifică, dacă nu există riscul de a se aduce atingere drepturilor subiectului datelor cu caracter personal şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri față de o anumită persoană, comunicarea informațiilor prevăzute la alin.1 se poate face într-un termen mai mare decât cel stabilit de Legea privind accesul la informație, în măsura în care aceasta ar putea afecta cercetarea sau rezultatul acesteia, dar nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. Subiectul datelor cu caracter personal trebuie să îşi dea consimțământul ca datele privind starea de sănătate să fie prelucrate în scop de cercetare ştiințifică, precum şi asupra posibilei amânări.
arrow=down
  Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul de a obține de la operator sau persoana împuternicită de către acesta, la cerere şi în mod gratuit:
  • a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine prezentei legi, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor;
  • b) notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operațiunile efectuate conform lit.a), exceptând cazurile când această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
arrow=down
 1. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care legea stabileşte altfel. Dacă opoziția este justificată, prelucrarea efectuată de operator nu mai poate viza aceste date.
 2. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate pentru prospectare comercială. Operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să informeze subiectul despre dreptul de a se opune unei astfel de lucrări înaintea dezvăluirii către terți a datelor sale cu caracter personal.
arrow=down
 1. Orice persoană are dreptul de a cere anularea, în totalitate sau parțală, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor şi libertăților sale, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul şi altele asemenea.
 2. Persoana poate fi supusă deciziei prevăzute la alin.1 în cazul în care:
  • a) decizia este autorizată de o lege care stabileşte măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al subiectului datelor cu caracter personal;
  • b) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția că cererea de încheiere sau de executare a contractului depusă de subiectul datelor cu caracter personal a fost satisfăcută.
arrow=down
  Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu cter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate drepturile şi resele garantate de prezenta lege are dreptul de a sesiza instanța de judecată ru repararea prejudiciilor materiale şi morale.